Thông báo đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện Hành chính Quốc gia

20220429_175918

20220429_175936

Xem chi tiết:

- Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg 

- Bản đăng ký

Comments are closed.