Thông báo số 1078/TB-HCQG ngày 31/8/2021 Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy Khóa 18 tại Hà Nội

IMG_20210831_171150

IMG_20210831_171153

Comments are closed.