Thông báo số 1393/TB-HCQG ngày 29/10/2021 về việc Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng ngoại ngữ trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

20211101_162004

Comments are closed.