Thông báo số 986/TB-HCQG V/v giải quyết chế độ nghỉ phép và nghỉ hè năm 2020

Down thông báo tại link sau:

TB số 986/TB-HCQG

Comments are closed.