Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số 3 (số 1/2022)

Bản tin Thông tin Tư liệu Học viện Hành chính Quốc gia phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu,  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện đã đăng tải Bản tin số 3 (số 1.2022) tại mục Tin tức – Thông tin hành chính trên website của Học viện Tại đây.

20220103_105233

Nội dung Bản tin số 3 (số 1.2022) gồm có 6 mục:

- Mục 1 “Giáo trình – Sách chuyên khảo” giới thiệu hai cuốn thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (chủ biên PGS.TS.Lê Thị Vân Hạnh); Tổ chức thực hiện quyền hành pháp (chủ biên PGS.TS.Lê Thị Hương và PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Hà).

- Mục 2Sách tham khảo” giới thiệu sách tham khảo trong nước và sách tham khảo nước ngoài. Sách tham khảo trong nước gồm có hai cuốn: Các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị nhà nước và phòng chống, tham nhũng (GS.TS. Nguyễn Quế Anh, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh; 2018); Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng (PGS.TS. Vũ Công Giao; 2019). Sách tham khảo nước ngoài gồm có hai cuốn: Nhập môn hành chính công (Marc Holzer và Richard W. Schwester; 2019); Hành chính công: thực thi chính sách công (Don Allensworth;1973).

- Mục 3Đề tài nghiên cứu khoa học” giới thiệu hai đề tài khoa học: “Sự tham gia của các bên liên quan trong hoạch định một số chính sách về lao động ở Việt Nam” (chủ nhiệm: TS. Lê Văn Hòa) và “Quản trị địa phương của một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam” (chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền).

- Mục 4 “Luận văn, luận án”  giới thiệu Luận án tiến sỹ “Phân cấp quản lý nhà nước cho chính quyền phường tại thành phố Hà Nội” của tác giả Nguyễn Văn Minh (bảo vệ tháng 02/2021).

- Mục 5Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tế”. Bản tin số 1.2022 giới thiệu Chương trình Thạc sỹ hành chính công của Trường Hành chính Quốc gia Quebec – Canada, đã giảng dạy tại Việt Nam trong khuôn khổ Đề án 165. Trong số này, Bản tin giới thiệu nội dung “Các phương thức tổ chức và vận hành nền hành chính công”.

- Mục 6: “Văn bản hành chính” cập nhật những văn bản mới, bao gồm 68 văn bản cập nhật từ tháng 10/2021 đến nay, theo các chủ đề Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Cải cách tài chính công; Xây dựng và nâng cao chất lượng Đội ngũ CB,CC,VC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu Số 3 (số 1.2022).

Comments are closed.