1 (73)

Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ. + Phòng : tổng số 12 chuyên viên + Phòng : tổng số 11 chuyên viên + Phòng : tổng số 15 chuyên viên Danh sách cán bộ. + Phòng : tổng số 12 chuyên viên + Phòng : tổng số 11 chuyên viê...
1 (25)

Cơ cấu tổ chức

* CƠ CẤU TỔ CHỨC – Tổng số cán bộ, chuyên viên: 48 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ, 21 Cử nhân. – Có 03 phòng chức năng:  
1 (51)

Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện các công việc, hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong Học viện; - Tổ chức thực hiện đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Học việ...
1 (63)

Giới thiệu chung

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Đang cập nhật…  THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU: - Xây dựng hệ thống Website và phần mềm tác nghiệp trong học viện; - Xây dựng hệ thống Email miễn phí với tên mi...