1 (25)

Cơ cấu tổ chức

* CƠ CẤU TỔ CHỨC – Tổng số cán bộ, chuyên viên: 48 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ, 21 Cử nhân. – Có 03 phòng chức năng: