Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện các công việc, hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong Học viện;

- Tổ chức thực hiện đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Học viện có hiệu quả;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị tin học – công nghệ thông tin cùng các thiết bị liên quan) theo thẩm quyền được giao;

- Quản lý an toàn, bảo đảm an ninh trong hoạt động của mạng máy tính (Internet, Intranet);

- Xây dựng quy định và hướng dẫn về việc sử dụng cơ sở hạ tầng về mạng máy tính trong Học viện theo thẩm quyền được giao;

- Là dơn vị duy nhất trong Học viện có quyền triển khai, cài đặt các phần mềm trên hệ thống mạng máy tính của Học viện;

- Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình xã hội hóa công nghệ thông tin của Chính phủ trong Học viện;

- Chịu trách nhiệm tham mưu, lựa chọn nhà cung cấp các sản phảm và dịch vụ công nghệ thông tin theo chuẩn phù hợp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện;

- Thực hiện khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu của Học viện phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định, yêu cầu của Học viện;

- Hợp tác với các đơn vị liên quan, nghiên cứu triển khai các ứng dụng tin học – công nghệ thông tin trong và ngoài hệ thống Học viện theo yêu cầu của Học viện;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị có liên quan, thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và các công việc khác khi Giám đốc Học viện giao;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về CNTT đặc biệt là các ứng dụng của CNTT trong hành chính và quản trị;

- Giảng dạy, biên soạn giáo trình các học phần tin học trong chương trình đào tạo cử nhân hành chính chính quy, văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học, thạc sĩ hành chính công được phân công;

- Biên soạn giáo trình và giảng dạy chuyên đề Ứng dụng tin học, Tin học hóa hành chính  trong quản lý nhà nước cho các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp;

- Nghiên cứu ứng dụng Tin học trong quản lý, tham gia các đề án liên quan đến Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước;

- Biên soạn giáo trình, tài liệu bồi dưỡng tin học hành chính, tin học nâng cao, phần mềm mã nguồn mở, tin học ứng dụng và ứng dụng PowerPoint trong thuyết trình, giảng dạy cho các giảng viên; học viên trong và ngoài ngành hành chính;

- Tham gia các đề án liên quan đến tin học hoá hành chính nhà nước;

- Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho Cử nhân hành chính và luận án tốt nghiệp cao học quản lý hành chính công;

- Các công việc do lãnh đạo Học viện phân công.

Comments are closed.