IMG_0537-37

Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

- Thành lập: Năm 2018, Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự mới được thành lập theo Quyết định số 3127/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. - Chức năng, nhiệm vụ...