Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý đào tạo Sau đại học gồm ba phòng chức năng. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Ban:           1. Cơ cấu của Ban Quản lý đào tạo Sa...