Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý đào tạo Sau đại học gồm ba phòng chức năng. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Ban:

          1. Cơ cấu của Ban Quản lý đào tạo Sau Đại học

* Học viện tại Hà Nội có:

– Phòng Quản lý đào tạo thạc sĩ;

– Phòng Quản lý đào tạo tiến sĩ;

– Phòng Kế hoạch – Tổng hợp sau đại học.

– Phòng Quản lý Hỗ trợ đào tạo sau đại học

* Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh có:

– Phòng Quản lý đào tạo sau đại học.

2. Chức năng và nhiệm vụ của từng Phòng trong Ban

2.1. Phòng Quản lý đào tạo thạc sĩ

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trình Trưởng Ban;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo thạc sĩ trình Trưởng Ban;

– Thực hiện công tác chiêu sinh học viên cao học;

– Xây dựng lịch học tập, nghiên cứu đối với các lớp cao học;

– Quản lý các lớp cao học, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo thạc sĩ;

– Tổ chức thi hết môn của các lớp cao học;

– Tổ chức thực hiện các thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ;

– Tổng hợp kết quả học tập của các lớp cao học;

– Tổng hợp danh sách người hướng dẫn cao học và danh sách hội đồng bảo vệ luận văn mà các tiểu ban, khoa chuyên môn gửi Ban QLĐT Sau đại học, tham mưu trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

– Hoàn thiện các thủ tục để Trưởng Ban trình Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

– Quản lý việc đào tạo thạc sĩ tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Huế và Tây Nguyên;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện, Trưởng Ban hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý đào tạo thạc sĩ.

   2.2. Phòng Quản lý đào tạo tiến sĩ

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo tiến sĩ trình Trưởng Ban;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo tiến sĩ trình Trưởng Ban;

– Thực hiện công tác chiêu sinh nghiên cứu sinh;

– Xây dựng lịch học tập, nghiên cứu đối với các khóa nghiên cứu sinh;

– Quản lý nghiên cứu sinh và thường kỳ liên lạc với nghiên cứu sinh để bảo đảm tiến độ;

– Tổ chức thi hết học phần, chuyên đề đối với các khóa nghiên cứu sinh;

– Tổ chức thực hiện các thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ;

– Tổng hợp kết quả học tập của các khóa nghiên cứu sinh;

– Tổng hợp đề tài luận án tiến sĩ và danh sách người hướng dẫn nghiên cứu sinh trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

– Hoàn thiện các thủ tục để Trưởng Ban trình Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ;

– Tổng hợp và báo cáo thường kỳ về tình hình, tiến độ đào tạo tiến sĩ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện, Trưởng Ban hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý đào tạo tiến sĩ.

   2.3. Phòng Kế hoạch tổng hợp sau đại học

 – Làm đầu mối thực hiện các công việc hành chính của Ban;

– Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi công việc của Ban QLĐT Sau đại học;

– Xây dựng các kế hoạch, báo cáo của Ban;

– Lập dự toán các lớp nghiên cứu sinh, cao học;

– Theo dõi và tổng hợp tình hình thu nộp học phí;

– Theo dõi và tổng hợp chung kết quả học tập của các lớp cao học, các khóa nghiên cứu sinh;

– Tổng hợp chung danh sách người hướng dẫn cao học và danh sách hội đồng bảo vệ luận văn mà các tiểu ban, khoa chuyên môn gửi Ban QLĐT Sau đại học;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban hoặc theo yêu cầu của công tác hành chính

2.4. Phòng Quản lý Hỗ trợ đào tạo sau đại học:

– Xây dựng kế hoạch chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạcsĩ trình Trưởng Ban;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo thạc sĩ trình Trưởng Ban;

– Xây dựng lịch học tập, nghiên cứu đối với các lớp bổ sung kiến thức;

– Quản lý các lớp bổ sung kiến thức, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập;

– Tổ chức thi hết môn của các lớp;

– Tổng hợp kết quả học tập của các lớp;

– Hoàn thiện các thủ tục để Trưởng Ban trình Giám đốc Học viện ra quyết định cấp chứng chỉ bổ sung kiến thức để dự thi cao học;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện, Trưởng Ban hoặc theo yêu cầu của công tác hỗ trợ đào tạo.

 

 

Comments are closed.