Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Trương Thị Ngọc Lan

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trương Thị Ngọc Lan

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Kiên Cường;  2. TS. Lê Thị Hà.

Thời gian:  8 giờ  30 ngày 18  tháng 6  năm 2021;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.