IMG_20200529_130355_copy_879x571

Phòng Tổ chức – Hành chính

I.Vị trí và chức năng 1. Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). 2. Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham ...
IMG_20200529_130336_copy_879x656

Phòng Quản trị

I. Vị trí và chức năng Phòng Quản trị là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).. Phòng Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện về quản lý,...
IMG_20200529_130433_copy_879x610

Phòng Tài vụ – Kế toán

PHÒNG TÀI VỤ – KẾ TOÁN. ĐT: 0262.3865060 I.Vị trí và chức năng 1. Phòng Tài vụ – Kế toán là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). 2. Phòng Tà...
IMG_20200529_130212_copy_879x575

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ. ĐT: 0262.8599779 I. Vị trí và chức năng 1. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tâ...
11

Phòng quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐT: 0262.3865804 I. Vị trí và chức năng 1. Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). 2. ...