Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGÀNH, LĨNH VỰC

I. Vị trí và chức năng

Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực  là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).

Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về ngành, lĩnh vực.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực (Bộ môn) có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu cho Giám đốc Phân viện về:

a) Quy hoạch, kế hoạch phát triển của Bộ môn;

b) Nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn;

c) Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và đơn vị.

2. Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu của xã hội về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

3. Giảng dạy sau đại học và các hoạt động đào tạo khác:

a) Giảng dạy các môn học, học phần trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành và các hoạt động đào tạo khác của Học viện Hành chính Quốc gia theo sự phân công của Giám đốc Học viện, Giám đốc Phân viện.

b) Tổng hợp công tác sinh hoạt khoa học của nghiên cứu sinh, đề xuất các nhà khoa học tham gia giảng dạy, các hội đồng chấm luận văn theo Quy chế đào tạo sau đại học của Học viện.

4. Về nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu khoa học và liên kết nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưõng;

b) Chủ trì và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cúu về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn khi được cấp có thầm quyền giao và theo nhu cầu xã hội;

c) Chủ trì biên soạn ấn phẩm khoa học phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và của Phân viện;

d) Cung cấp dịch vụ tư vấn và phản biện chính sách theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

5. Tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu với các Khoa chuyên môn của Học viện Hành chính Quốc gia;

6. Thực hiện quản lý chuyên môn đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên khoa học của Bộ môn và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện;

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Bộ môn theo quy định;

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

III. Lãnh đạo

1. Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực có Trưởng Bộ môn và không quá 02 Phó Trưởng Bộ môn.

2. Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn do Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Phân viện và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bộ môn.

2. Các Phó Trưởng Bộ môn giúp việc cho Trưởng Bộ môn, thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Bộ môn và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện và Trưởng Bộ môn về nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng Bộ môn tham mưu Giám đốc Phân viện xây dựng quy chế làmviệc của Bộ môn trình Giám đốc Học viện quyết định.

IV. Cơ cấu tổ chức

Phụ trách bộ môn: TS. Lê Văn Từ

 

Comments are closed.