Phòng quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng

11

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐT: 0262.3865804

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).

2. Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và Học viện Hành chính Quốc gia (Học viện)

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

1. Tham mưu giúp Giám đốc Phân viện công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch quản lý, phát triển đào tạo, bồi dưỡng tại Phân viện.

2. Thực hiện quản lý đào tạo sau đại học và các loại hình đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch, phân công, phân cấp của Học viện.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Phân viện cấp giấy chứng nhận cho các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo phân cấp của Học viện;

4. Thực hiện quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch và theo sự phân công, phân cấp của Học viện, bao gồm các lĩnh vực:

a) Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước;

b) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm;

c) Bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

d) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hành chính, quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

đ) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức;

e) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ theo tiếu chuẩn của ngành Nội vụ; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

g) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng, công tác tôn giáo;

h) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản trị hành chính, bồi dưỡng viên chức theo hạng và chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch do cấp có thẩm quyền giao;

i) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao;

k) Bồi dưỡng kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, lãnh đạo, quản lý và đối tượng khác trong doanh nghiệp nhà nước;

l) Bồi dưỡng về hành chính, quản lý nhà nước, chính sách công và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác;

m) Tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ và ngành Nội vụ; nghiên cứu, đề xuất phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng phù hợp với đặc thù và yêu cầu của ngành Nội vụ.

5. Tham mưu cho Giám đốc Phân viện về liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

6. Thực hiện quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Phân viện.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đổc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

III. Lãnh đạo

1. Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Phân viện và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Các Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

4. Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Phân viện xây dựng quy chế làm việc của Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng trình Giám đốc Học viện quyết định.

IV. Cơ cấu tổ chức

Phòng có: 14 người
– Trưởng phòng: TS. Lê Văn Từ
– Phó trưởng phòng: ThS. Lê Kim Loan
– Chuyên viên: ThS. Phạm Ngọc Dũng
– Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Nghị
– Chuyên viên: ThS. Tạ Thị Thu Trang
– Chuyên viên: ThS. Đặng Thị Phương Thảo
– Chuyên viên: ThS. Hồ Thị Huyền Trang
– Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
– Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
– Chuyên viên: ThS. Đặng Quốc Việt
– Chuyên viên: ThS. Đặng Thị Việt Hà
– Chuyên viện: ThS. Nguyễn Tiến Dũng
– Chuyên viên: CN. Phạm Thị Quỳnh
– Chuyên viện: CN. Phạm Thanh Hà

Comments are closed.