Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trên bước đường phát triển

tt2 copy

THÀNH LẬP

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển nguồn nhân lực, nó quyết định sự phát triển của mỗi ngành nói chung và đất nước nói riêng. Trước yêu cầu cần phải có chính sách và nguồn lực đủ để tổ chức quản lý và phát huy thế mạnh của các địa phương khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là nguồn lực tại chỗ chất lượng cao, đó là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở tại các tỉnh để phát triển đồng bộ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày 16/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 335/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia – Bộ Nội vụ. Phân viện khu vực Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính được đào tạo, bồi dưỡng ngay trên địa bàn công tác.

Ngày 11/4/2018, trên cơ sở Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1208/QĐ-HCQG, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên. 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phân viện có chức năng chính là thực hiện ĐTBD năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, về quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đạo tạo nguồn nhân lực; thực hiện đào tạo sau đại học theo sự phân công của Giám đốc Học viện; nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước; liên kết với các cơ sở ĐTBD trong nước để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học hành chính.

Comments are closed.