Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

IMG_20200529_130212_copy_879x575

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ. ĐT: 0262.8599779

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).

2. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, tư vấn về các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp tác quốc tế, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện Hành chính Quốc gia (Học viện).

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu khoa học:

a) Tham mưu về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ dài hạn và hằng năm của Phân viện;

b) Nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện và Học viện;

c) Tham mưu nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học về cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, chính sách công, chiến lược, biện pháp nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

d) Tham mưu góp ý các vấn đề khoa học, đánh giá công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân và của tập thể khi Giám đốc Phân viện yêu cầu;

đ) Tư vấn cho các nhà khoa học của Phân viện tham gia các hoạt động khoa học công nghệ;

e) Quản lý các đề tài, đề án, chương trình nghiên cứu khoa học của Phân viện; phát hành nội san, bản tin, ấn phẩm khoa học phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và của Học viện;

g) Chủ trì nghiên cứu khoa học hoặc triển khai kết quả nghiên cứu đề tài, đề án, chưcmg trình, dự án khoa học theo nhu cầu của xã hội khi được giao;

k) Tư vấn về xây dựng chính sách công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị công theo nhu cầu xã hội;

i) Thường trực Hội đồng khoa học của Phân viện

2. Hợp tác quốc tế:

a) Thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và các lĩnh vực liên quan theo phân cấp của Giám đốc Học viện;

b) Liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Học viện; giúp Giám đốc Phân viện quản lý cơ sở dữ liệu về các nhà khoa học, cộng tác viên khoa học trong và ngoài Phân viện;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hội thảo, hội thảo quốc tế tại Phân viện; lập kế hoạch và thủ tục đoàn công tác nước ngoài vào làm việc tại Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

d) Chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý đào tạo, bồi dưỡng tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khi được giao; nghiên cứu, đề xuất phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng của Phân viện;

e) Thực hiện công tác dịch thuật phục vụ các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Phân viện khi được giao.

3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lưọng đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Học viện.

4. Thực hiện quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện.

5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

III. Lãnh đạo

1. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng, Phó Tnrởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Phân viện và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

3. Các Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

4. Trường phòng tham mưu Giám đốc Phân viện xây dựng quy chế làm việc của phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trình Giám đốc Học viện quyết định.

IV. Cơ cấu tổ chức

Phòng có: 04 người
– Trưởng phòng: TS. Phạm Ngọc Đại
– Chuyên viên: ThS. Lục Văn Đạt
– Chuyên viên: ThS. Nguyễn Đào Xuân
– Chuyên viên: CN. Đinh Quang Hải

Comments are closed.