Phòng Tài vụ – Kế toán

P.TV

PHÒNG TÀI VỤ – KẾ TOÁN. ĐT: 0262.3865060

I.Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài vụ – Kế toán là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).

2. Phòng Tài vụ – Kế toán có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện công tác kế toán của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện Hành chính Quốc gia (Học viện).

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài vụ – Kế toán

Phòng Tài vụ – Kế toán có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Phân viện.

2. Lập dự toán thu – chi ngân sách hàng năm theo quy định, chủ động cân đối giữa các nguồn thu và chỉ để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Phân viện.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nguồn thu, quản lý nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện dự toán thu – chi; thực hiện các chỉ tiêu tài chính và các tiêu chuẩn định mức, đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Phân viện theo đúng quy định của pháp luật và Học viện.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, mua sắm, sửa chữa tài sản và các loại hợp đồng khác.

5. Phối hợp với các đơn vị về tài chính trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Phân viện; kiểm tra, kiểm soát việc xây dựng dự toán thu – chi trước khi trình Giám đốc Phân viện.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác mua sắm, sửa chữa và quản lý, sử dụng tài sản của Phân viện.

7. Thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định hiện hành.

8. Đề xuất việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Phân viện.

9. Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán theo sự quản lý của Học viện, tổng hợp tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức hạch toán, phân tích các hoạt động tài chính, lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của Phân viện và của cấp trên.

11.Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ nộp kinh phí, thanh toán các khoản nợ; kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản.

12. Tổng hợp và báo cáo quyết toán hàng quý, năm, cung cấp thông tin, số liệu kế toán, báo cáo theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

14. Thực hiện quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Phân viện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

III. Lãnh đạo

1. Phòng Tài vụ – Kế toán có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Phân viện và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trược Giám đốc Phân viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Các Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

4. Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Phân viện xây dựng quy chế làm việc của Phòng Tài vụ – Kế toán trình Giám đốc Học viện quyết định.

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng có: 06 người
– Phó trưởng phòng: ThS. Giang Việt Đại
– Chuyên viên: ThS. Trần Thị Thùy Vi
– Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Nga
– Chuyên viên: CN. Đoàn Thị Tố Uyên
– Chuyên viên: CN. Nguyễn Tùng Vi
– Chuyên viên: CN. Vũ Thị Thu Hiền

Comments are closed.