Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

P.NN

PHÒNG NGOẠI NGỮ – TIN HỌC VÀ THÔNG TIN – THƯ VIỆN ĐT: 0262.3866161

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).

2. Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện thực hiện cung cấp dịch vụ công về ngoại ngữ, tin học, thông tin, quản lý giáo trình, tài liệu, thư viện, đào tạo trực tuyển và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Phân viện.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về công tác ngoại ngữ, tin học, đào tạo trực tuyến, thông tin, phát hành giáo trình, tài liệu trình Giám đốc Phân viện quyết định.

2. Cung cấp dịch vụ công về ngoại ngữ, dịch thuật, tin học khi được giao.

3. Tham gia giảng dạy các chuyên đề về tin học, ngoại ngữ khi được giao.

4. Tổ chức dịch vụ khai thác thông tin, dữ liệu số hóa hỗ trợ, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Phân viện và theo nhu cầu xã hội.

5. Vận hành, bảo trì hệ thống thông tin, trực tuyến và các thiết bị liên quan đến tin học, ngoại ngữ phục vụ công tác học tập, nghiên cứu.

6. Tham gia với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá về tin học, ngoại ngữ khi được giao.

7. Lưu giữ hình ảnh, đưa tin các hoạt động của Phân viện lên trang thông tin điện tử của Phân viện.

8. Thực hiện quản lý hoạt động thông tin, phát hành giáo trình, tài liệu:

a) Tổ chức giới thiệu và phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng;

b) Tổ chức và thực hiện biên dịch sách, chưong trình, giáo trình, tài liệu; quản lý thông tin và tư liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưõng, nghiên cứu khoa học của Phân viện;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai thác và sử dụng các công trình nghiên cứu khoa học;

d) Sao chụp tài liệu nội bộ phục vụ hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc Phân viện;

đ) Quản lý kho sách, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Phân viện.

9. Quản lý thư viện, hiện đại hóa công tác thư viện tại Phân viện

a) Thực hiện các nghiệp vụ thư viện theo quy định của pháp luật và Học viện;

b) Tổ chức số hóa các tài liệu, công trình nghiên cứu; tiếp nhận và sử dụng các thiết bị ngoại vi trong phát triển thư viện số;

c) Tiếp nhận, công bố luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng khác trên cổng thông tin điện tử của Học viện và lưu trữ theo quy định;

d) Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thư viện;

đ) Tham gia hoạt động của các hiệp hội thư viện theo quy định.

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng theo quy định.

11. Quản lý tài sản, viên chức, người lao động được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

III. Lãnh đạo

1. Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Phân viện và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Các Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

4. Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Phân viện xây dựng quy chế làm việc của Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện trình Giám đốc Học viện quyết định.

IV. Cơ cấu tổ chức

Phòng có: 02 người

– Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Phúc Hải

– Chuyên viên: ThS. Trần Thị Minh

Comments are closed.