Phòng Quản trị

P.QT

I. Vị trí và chức năng

  1. Phòng Quản trị là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện)..
  2. Phòng Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện về quản lý, sử dụng và sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện mua sắm và theo dõi tài sản của đơn vị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác, quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện Hành chính Quốc gia (Học viện) 

II.Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai của Phân viện, đảm bảo làm tốt công tác hậu cần cho các hoạt động của Phân viện.

2. Tham mưu Giám đốc Phân viện về mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác dạy và học tại Phân viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, khắc phục sửa chữa khi có sự cố xảy ra, theo dõi, làm công tác giám sát đối với một số công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ của cơ quan, phối hợp triển khai thực hiện dự án xây dựng Phân viện.

3. Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ quan, phân công điều hành công tác bảo vệ cơ quan, lái xe phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị, đảm bảo hoạt động tốt khu vực ký túc xá, công tác y tế phục phục vụ sinh viên có nhu cầu ở nội trú tại Phân viện

4. Bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất để tổ chức phục vụ các hoạt động chung của Phân viện.

5. Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm, trang bị các phương tiện giảng dạy, làm việc cho các đơn vị theo quy định pháp luật và của Phân viện.

6. Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong toàn Phân viện.

7. Tổ chức thực hiện vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường của Phân viện.

8. Kiểm tra thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm tại Phân viện.

9. Phụ trách công tác bảo vệ sức khỏe cho viên chức và người lao động tại Phân viện.

10. Phối hợp với phòng Tài vụ – Kế toán tổ chức theo dõi biến động tài sản của Phân viện; kiểm kê, thanh lý tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Phân viện.

11. Tham mưu, phối hợp quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bão lụt, thiên tai tại Phân viện.

12. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Phân viện.

13. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

III. Lãnh đạo

1. Phòng Quản trị có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Phân viện và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Các Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

4. Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Phân viện xây dựng quy chế làm việc của Phòng Quản trị trình Giám đốc Học viện quyết định.

IV.Cơ cấu tổ chức

Phòng có: 11 người
– Phụ trách: ThS. Phan Xuân Quý
– Chuyên viên: ThS. Trần Quang Bình
– Chuyên viên: ThS. Lê Hoàng Anh
– Nhân viên: KS. Nguyễn Tấn Ninh
– Nhân viên: CN. Nguyễn Duy Tân
– Nhân viên: Trương Châu Huy Hoàng
– Nhân viên: Nguyễn Trường Sơn
– Nhân viên: Bùi Minh Lựa
– Nhân viên: Hà Thế Đô
– Nhân viên: Nguyễn Thị Thuỳ Dương
– Nhân viên: Huỳnh Thị Huệ

 

 

 

Comments are closed.