Phòng Tổ chức – Hành chính

P.TC

I.Vị trí và chức năng

1. Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).

2. Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Phân viện thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác lễ tân, khánh tiết, công tác văn thư, lưu trữ, công tác kiểm tra, pháp chế theo quy định của pháp luật và của Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Học viện).

II.Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Công tác tổ chức, thi đua:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Phân viện;

b) Tham mưu giúp Giám đốc Phân viện xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về công tác tổ chức cán bộ của Phân viện trình Giám đốc Học viện quyết định;

c) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và số người làm việc; thực hiện chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức và người lao động của Phân viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Học viện;

d) Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Phân viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

đ) Quản lý giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên theo quy định của pháp luật và của Học viện;

e) Nghiên cứu, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách cho viên chức, người lao động của Phân viện.

g) Giúp Giám đốc Phân viện quản lý hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động tại Phân viện theo phân cấp.

h) Tham mưu Giám đốc Phân viện về đánh giá viên chức; chủ trì việc xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với viên chức, người lao động đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, trình Giám đốc Phân viện;

i) Tham mưu Giám đốc Phân viện về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động viên chức, người lao động tại Phân viện;

k) Giúp Giám đốc Phân viện trong công tác quản lý bảo hiểm xã hội của viên chức, người lao động tại Phân viện theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện;

m) Tham mưu Giám đốc Phân viện về việc đề xuất việc tuyển dụng viên chức, người lao động và khen thưởng, kỷ luật;

f) Theo dõi và đề xuất với Giám đốc Phân viện giải quyết các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động

2.Công tác tổng hợp, hành chính:

a) Theo dõi, điều phối, tổng hợp các hoạt động của Phân viện theo chương trình, kế hoạch công tác;

b) Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản, tài liệu đến và đi theo quy định; cập nhật các loại văn bản lên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (mạng LAN);

c) Quản lý và sử dụng con dấu, thực hiện công tác văn thư theo quy định của Phân viện và của Học viện;

d) Thẩm định cơ sở pháp lý của văn bản do các đơn vị soạn thảo, kiểm tra và góp ý chỉnh sửa thể thức trước khi trình Giám đốc Phân viện ký ban hành;

e) Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón khách đến làm việc tại Phân viện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Lãnh đạo Phân viện đi công tác;

g) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

k) Tham mưu tổ chức hội nghị, phổ biến, triển khai chương trình công tác; hội nghị chuyên đề theo định kỳ hoặc đột xuất; các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; các cuộc họp lãnh đạo Phân viện, giao ban cán bộ chủ chốt, họp cơ quan; các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và của Học viện

3.Công tác kiểm tra, pháp chế:

a) Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh vực hoạt động tại Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến viên chức, người lao động và sinh viên, Học viên tại Phân viện.

4. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Phân viện;

5. Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của Phân viện;

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Giám đốc Phân viện giao.

III. Lãnh đạo

1. Phòng Tổ chức – Hành chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của – Giám đốc Phân viện và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Các Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện; một số nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

4. Trưởng phòng tham mưu Giám đốc Phân viện về quy chế làm việc của Phòng Tổ chức – Hành chính trình Giám đốc Học viện quyết định

IV.Cơ cấu tổ chức

Phòng có: 05 người
– Trưởng phòng: ThS. Phan Xuân Quý
– Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thùy Mai
– Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Ngọc
– Chuyên viên: ThS. Trần Hữu Nam
– Chuyên viên: CN. Lê Thị Trang

Comments are closed.