Tổng mục lục Tạp chí Quản lý nhà nước

Tổng mục lục năm 2004 Tổng mục lục năm 2005 Tổng mục lục năm 2006 Tổng mục lục năm 2007 Tổng mục lục năm 2008 Tổng mục lục năm 2009 Tổng mục lục năm 2010 Tổng mục lục năm 2011 Tổng mục lục năm 2012 T...
7-2

Giới thiệu về Tạp chí Quản lý nhà nước

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, với việc đăng tải hàng nghìn bài báo khoa học, Tạp chí Quản lý nhà nước không chỉ góp phần phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy của Học viện Hành chính Quố...

Giới thiệu chung

  Hội đồng biên tập Tạp chí QLNN 1. Tạp chí Quản lý nhà nước hoạt động theo các văn bản pháp lý sau: – Nghị định số 253/HĐBT, ngày 06/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định c...