Giới thiệu chung

10 

Hội đồng biên tập Tạp chí QLNN

1. Tạp chí Quản lý nhà nước hoạt động theo các văn bản pháp lý sau:

– Nghị định số 253/HĐBT, ngày 06/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia;

– Quyết định số 263/HCQG, ngày 04/9/1998 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Quản lý nhà nước.

– Giấy phép xuất bản số 183/GP-BC-GPXB, ngày 20/01/1993 của Bộ Văn hóa – Thông tin;

– Giấy phép hoạt động báo chí số 150/GP-BVHTT ngày 17/04/2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông);

– Giấy phép hoạt động báo chí số 2499/GP-BTTTT ngày 25/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Luật Báo chí năm 2016;

– Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

– Quyết định số 1203/QĐ-HCQG, ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Quản lý nhà nước.

  1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Quản lý nhà nước

- Vị trí và chức năng:

(1) Tạp chí Quản lý nhà nước là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực hành chính theo quy định của Luật Báo chí và của Học viện; là diễn đàn khoa học, trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chính sách công và các lĩnh vực có liên quan; thông tin, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và công nghệ hành chính.

Tạp chí Quản lý nhà nước có hai hình thức xuất bản là Tạp chí Quản lý nhà nước in (báo in) và Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước (báo điện tử).

(2) Tạp chí Quản lý nhà nước có con dấu để thực hiện các giao dịch, công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật và của Học viện.

(3) Tạp chí Quản lý nhà nước có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là State Management Review

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trình Giám đốc Học viện và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

+ Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử của Tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định pháp luật có liên quan.

+ Nghiên cứu khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi được giao.

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí.

+ Tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để tuyên truyền và phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

+ Liên kết, ký kết với các cơ quan, tổ chức, đơn vị về phối hợp thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, phát hành các số tạp chí theo chuyên đề.

+ Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, người lao động của Tạp chí và của các đơn vị ngoài Học viện khi được giao.

+ Tham gia xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế của Học viện và các văn bản khác khi được Giám đốc Học viện giao.

+ Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Tạp chí theo quy định.

+ Quản lý viên chức, người lao động, cộng tác viên và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện.

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

- Cơ cấu tổ chức:

Tạp chí Quản lý nhà nước hiện có cơ cấu tổ chức gồm 3 ban:

+ Ban Biên tập.

+ Ban Thư ký – Trị sự.

+ Ban Tạp chí điện tử.

- Đội ngũ viên chức: 12 người

1. Lãnh đạo Tạp chí: Phó Tổng Biên tập phụ trách và 01 Phó Tổng Biên tập.

2. Các ban chuyên môn:

+ Ban Biên tập:  02 Phó Trưởng ban và 05 biên tập viên.

+ Ban Thư ký – Trị sự:  Trưởng ban và 02 biên tập viên.

- Những thành tích đã đạt được:

Tập thể Tạp chí Quản lý nhà nước đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002),  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1999; Cờ thi đua của Học viện Hành chính nhiều năm; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Hành chính; Chi bộ Tạp chí liên tục đạt danh hiệu: ”Chi bộ trong sạch, vững mạnh”… Nhiều cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành.

Comments are closed.