đề án

Nghiệm thu Đề án khoa học cấp cơ sở năm 2018

Chiều ngày 26/11/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Nghiệm thu Đề án khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng bộ từ khóa thuật ngữ hành chính phục vụ hoạt động thông tin thư viện ở H...
sách 2018

Giới thiệu sách mới năm 2018

STT Số ĐKCB TÊN SÁCH     I/ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 01 VV-M/ 17221 – 17228 VV-D/ 6520 – 6521 S1 Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước / Bùi Thị Ngọc Mai. – H. : Chính trị quốc gia, 20...
sách 2017

Giới thiệu sách mới năm 2017

STT TÊN SÁCH Phòng đọc Phòng mượn I/ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:     01 Tổng quan về luật quốc tế và các văn bản pháp luật / Nguyễn Thị Thuận. – H. : Lao động, 2016. – 562 tr. ; 24 cm.PL: 341 Tóm tắ...
sách 2016

Giới thiệu sách mới năm 2016

  STT KÝ HIỆU KHO MÔ TẢ SÁCH I/ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 01 VN–M/ 3082 – 3086VN–D/ 1012 – 1013S3   Luật căn cước công dân . – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 43 tr. ; 19 cm.Tóm tắt: Trình bày toà...
Sách quỹ châu Á

Giới thiệu sách Quỹ Châu Á năm 2017

STT KÝ HIỆU NỘI DUNG 1 A 25882017 MYERS, DAVID G.Social psychology / David G. Myers, Jean M. Twenge .- New York: McGraw – Hill, 2010 .-  742 tr; 27 cm.Tóm tắt: Gồm 4 phần, chia thành 16 chương ...