Sách quỹ châu Á

Giới thiệu sách Quỹ Châu Á năm 2017

STT KÝ HIỆU NỘI DUNG 1 A 25882017 MYERS, DAVID G.Social psychology / David G. Myers, Jean M. Twenge .- New York: McGraw – Hill, 2010 .-  742 tr; 27 cm.Tóm tắt: Gồm 4 phần, chia thành 16 chương ...
Tập thể

Giới thiệu Trung tâm Tin học – Thư viện

Tập thể Trung tâm Tin học – Thư viện THÀNH LẬP: Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và xuất bản được thành lập theo Nghị định số 253/HĐBT ngày 06/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ...