Tập thể

Giới thiệu Trung tâm Tin học – Thư viện

Tập thể Trung tâm Tin học – Thư viện THÀNH LẬP: Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và xuất bản được thành lập theo Nghị định số 253/HĐBT ngày 06/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ...
1 (51)

Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện các công việc, hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong Học viện; - Tổ chức thực hiện đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Học việ...
ThuVien-1024x680

Giới thiệu chung

  THÀNH LẬP: Ngày 06/7/1992, có tên gọi là Trung tâm Thông tin – Tư liệu-Thư viện và xuất bản theo Nghị định 253-HĐBT ngày 07/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Tiền thân củ...