sách 2016

Giới thiệu sách mới năm 2016

  STT KÝ HIỆU KHO MÔ TẢ SÁCH I/ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 01 VN–M/ 3082 – 3086VN–D/ 1012 – 1013S3   Luật căn cước công dân . – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 43 tr. ; 19 cm.Tóm tắt: Trình bày toà...

Chào tất cả mọi người!

Chào mừng đến với HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Sites. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bài này, và bắt đầu blog!