Giới thiệu sách cẩm nang đào tạo Chủ tịch xã, phường, thị trấn

sách xã

SÁCH CẨM NANG ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

STT SỐ ĐKCB MÔ TẢ TÀI LIỆU
1 VL-M/ 4240 – 4247VL-D/ 3085 – 3086Q5

2016

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản : Cẩm nang đào tạo chủ tịch xã, phường, thị trấn / Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.). – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 79tr. ; 29cm.PL: 354.6TK: Vốn đầu tư; Xây dựng cơ bản; Quyết toán; Thẩm định; Quản lý; Xã

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức pháp lí áp dụng cho qui trình quản lí vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở cấp xã gồm các chuyên đề: Dự án đầu tư và xây dựng cơ bản; Thẩm định báo cáo đầu tư và dự án đầu tư ; Lập kế hoạch vốn đầu tư; Tổ chức giám sát các dự án đầu tư; Tổ chức thanh toán vốn đầu tư; Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã và phiếu đánh giá khoa học.

2 VL-M/ 4248 – 4255VL-D/ 3087 – 3088Q5

2016

Quản lý tài chính ngân sách xã: Sách dùng cho giảng viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Vũ Thị Nhài, Phạm Thị Thanh Vân…. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 64 tr. ; 29 cm.PL: 352.4TK: Quản lý tài chính ; Ngân sách; Xã;

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức và chuyên đề: Tổng quan về quản lí tài chính xã, phường, thị trấn. Tổ chức lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn. Tổ chức chấp hành ngân sách, tổ chức quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn.

3 VL-M/ 4256 – 4263VL-D/ 3089 – 3090Q5

2016

Quản lý tài chính ngân sách xã: Sách dùng cho học viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Vũ Thị Nhài, Phạm Thị Thanh Vân…. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 52 tr. ; 29 cm.PL: 352.4TK: Quản lý tài chính ; Ngân sách; Xã;

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức và chuyên đề: Tổng quan về quản lí tài chính xã, phường, thị trấn. Tổ chức lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn. Tổ chức chấp hành ngân sách, tổ chức quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn.

4 VL-M/ 4264 – 4271VL-D/ 3091 – 3092S1

2016

Tiếp dân và dân vận: Sách dùng cho giảng viên/ B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Hoàng Xuân Tuyền, Đặng Thị Minh.. . – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 64 tr. ; 29 cm.PL: 340TK: Hành chính công; Tiếp dân ; Dân vận; Giao tiếp; Quy định; Ứng xử

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức pháp lý áp dụng cho các tình huống tiếp dân và dân vận cụ thể ở cấp xã, bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cơ bản về tiếp dân và dân vận ở cấp xã, phường, thị trấn.

5 VL-M/ 4272 – 4279VL-D/ 3093 – 3094S1

2016

Tiếp dân và dân vận: Sách dùng cho học viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Hoàng Xuân Tuyền, Đặng Thị Minh… – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 46 tr. ; 29 cm.PL: 340TK: Hành chính công; Tiếp dân ; Dân vận; Giao tiếp; Quy định; Ứng xử

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức pháp lý áp dụng cho các tình huống tiếp dân và dân vận cụ thể ở cấp xã, bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cơ bản về tiếp dân và dân vận ở cấp xã, phường, thị trấn.

6 VL-M/ 4280 – 4287VL-D/ 3095 – 3096S1

2016

Điều hành ủy ban nhân dân: Sách dùng cho giảng viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (cb.b.), Nguyễn Thị La, Nguyễn Thị Hạnh…. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 88 tr. ; 29 cm.PL: 351TK: Hành chính công; Điều hành; Ủy ban nhân dân

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những kiến thức pháp lý và kỹ năng điều hành công việc của UBND xã.

7 VL-M/ 4288 – 4295VL-D/ 3097 – 3098S1

2016

Điều hành ủy ban nhân dân: Sách dùng cho học viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (cb.b.), Nguyễn Thị La, Nguyễn Thị Hạnh…. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 64 tr. ; 29 cm.PL: 351TK: Hành chính công; Điều hành; Ủy ban nhân dân

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những kiến thức pháp lý và kỹ năng điều hành công việc của UBND xã.

8 VL-M/ 4296 – 4303VL-D/ 3099 – 3100S3

2016

Quản lý chỉ đạo công tác tư pháp: Sách dùng cho giảng viên /  B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Xuân Hạnh, Lê Văn Tân. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 67tr. ; 29cm.PL: 346.597TK: Hộ khẩu; Hộ tịch; Quản lý; Tư pháp

Tóm tắt: Trình bày kiến thức và kĩ năng điều hành, quản lý công tác tư pháp, hộ tịch và hộ khẩu ở cấp xã, những qui trình và các bài tập áp dụng cho các tình huống về quản lí đăng kí hộ tịch, khai sinh, hộ khẩu, kết hôn, nhận con nuôi…

9 VL-M/ 4304 – 4311VL-D/ 3101 – 3102S3

2016

Quản lý chỉ đạo công tác tư pháp: Sách dùng cho học viên /  B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Xuân Hạnh, Lê Văn Tân. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 49tr. ; 29cm.PL: 346.597TK: Hộ khẩu; Hộ tịch; Quản lý; Tư pháp

Tóm tắt: Trình bày kiến thức và kĩ năng điều hành, quản lý công tác tư pháp, hộ tịch và hộ khẩu ở cấp xã, những qui trình và các bài tập áp dụng cho các tình huống về quản lí đăng kí hộ tịch, khai sinh, hộ khẩu, kết hôn, nhận con nuôi…

10 VL-M/ 4312 – 4319VL-D/ 3103 – 3104Q4

2016

Quản lý, chỉ đạo phát triển kinh tế địa phương : Sách dùng cho giảng viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Trọng Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Lan… – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 72tr. ; 29cm.PL: 330.90068TK: Cán bộ cơ sở; Kinh tế địa phương; Phát triển; Quản lý

Tóm tắt: Giới thiệu chức năng nhiệm vụ và tiêu chí hoàn thành công việc của Chủ tịch UBND xã trong phát triển kinh tế địa phương, khảo sát nguồn lực và tiềm năng phát triển kinh tế địa phương, chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương, tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế địa phương. Những kiến thức pháp lí áp dụng cho các hoạt động phát triển kinh tế ở địa phương.

11 VL-M/ 4320 – 4327VL-D/ 3105 – 3106Q4

2016

Quản lý, chỉ đạo phát triển kinh tế địa phương : Sách dùng cho học viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Trọng Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Lan… – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 52tr. ; 29cm.PL: 330.90068TK: Cán bộ cơ sở; Kinh tế địa phương; Phát triển; Quản lý

Tóm tắt: Giới thiệu chức năng nhiệm vụ và tiêu chí hoàn thành công việc của Chủ tịch UBND xã trong phát triển kinh tế địa phương, khảo sát nguồn lực và tiềm năng phát triển kinh tế địa phương, chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương, tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế địa phương. Những kiến thức pháp lí áp dụng cho các hoạt động phát triển kinh tế ở địa phương.

12 VL-M/ 4328 – 4335VL-D/ 3107 – 3108S4

2016

Kỹ năng quản lý đất đai : Sách dùng cho giảng viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Minh Tuấn… – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 72tr. ; 29cm.PL: 333.0068TK: Cán bộ cơ sở; Quản lý đất đai; Kỹ năng

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức, kĩ năng về trách nhiệm và yêu cầu cơ bản trong quản lí nhà nước về đất đai tại xã, phường, thị trấn, chỉ đạo thực hiện và lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kĩ năng thanh tra, kiểm tra, xử lí tranh chấp đất đai và hoà giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn.

13 VL-M/ 4336 – 4343VL-D/ 3109 – 3110S4

2016

Kỹ năng quản lý đất đai : Sách dùng cho học viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Minh Tuấn… – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 68tr. ; 29cm.PL: 333.0068TK: Cán bộ cơ sở; Quản lý đất đai; Kỹ năng

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức, kĩ năng về trách nhiệm và yêu cầu cơ bản trong quản lí nhà nước về đất đai tại xã, phường, thị trấn, chỉ đạo thực hiện và lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kĩ năng thanh tra, kiểm tra, xử lí tranh chấp đất đai và hoà giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn.

14 VL-M/ 4344 – 4351VL-D/ 3111 – 3112P1

2016

Quản lý, chỉ đạo công tác an ninh quốc phòng : Sách dùng cho giảng viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Đặng Thị Bích Liễu, Nguyễn Huy Thám… – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 60tr. ; 29cm.PL: 355.6TK: An ninh quốc phòng; Quản lý; Chỉ đạo; Xã

Tóm tắt: Giới thiệu về học phần và các chuyên đề giảng dạy cụ thể như: Vấn đề quản lí, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cấp xã.

15 VL-M/ 4352 – 4359VL-D/ 3113 – 3114P1

2016

Quản lý, chỉ đạo công tác an ninh quốc phòng : Sách dùng cho học viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Đặng Thị Bích Liễu, Nguyễn Huy Thám… – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 44tr. ; 29cm.PL: 355.6TK: An ninh quốc phòng; Quản lý; Chỉ đạo; Xã

Tóm tắt: Giới thiệu về học phần và các chuyên đề giảng dạy cụ thể như: Vấn đề quản lí, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cấp xã.

16 VL-M/ 4360 – 4367VL-D/ 3115 – 3116Ô1

2016

Quản lý chỉ đạo văn hoá, giáo dục, y tế và chính sách xã hội : Sách dùng cho giảng viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Xuân Hạnh, Lê Văn Tân. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 67tr. ; 29cm.PL: 302.3TK: Chính sách xã hội; Cán bộ cơ sở; Quản lý; Giáo dục; Văn hóa; Y tế

Tóm tắt: Những kiến thức và kĩ năng điều hành, quản lí các hoạt động văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục và chính sách xã hội ở cấp xã; Những kiến thức pháp lý áp dụng cho từng hoạt động về quản lí văn hoá, giáo dục, y tế và chính sách xã hội ở cấp xã thông qua những bài tập thực hành.

17 VL-M/ 4368 – 4375VL-D/ 3117 – 3118Ô1

2016

Quản lý chỉ đạo văn hoá, giáo dục, y tế và chính sách xã hội : Sách dùng cho học viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Hiến (ch.b.), Nguyễn Xuân Hạnh, Lê Văn Tân. – H. : Chính trị Quốc gia, 2005. – 56tr. ; 29cm.PL: 302.3TK: Chính sách xã hội; Cán bộ cơ sở; Quản lý; Giáo dục; Văn hóa; Y tế

Tóm tắt: Những kiến thức và kĩ năng điều hành, quản lí các hoạt động văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục và chính sách xã hội ở cấp xã; Những kiến thức pháp lý áp dụng cho từng hoạt động về quản lí văn hoá, giáo dục, y tế và chính sách xã hội ở cấp xã thông qua những bài tập thực hành.

 

Như Ngọc

Comments are closed.