Giới thiệu Trung tâm Tin học – Thư viện

Tập thể

Tập thể Trung tâm Tin học – Thư viện

THÀNH LẬP:

Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và xuất bản được thành lập theo Nghị định số 253/HĐBT ngày 06/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia. Tiền thân của Trung tâm là Ban Tư liệu – Thư viện thuộc Trường Hành chính Trung ương thành lập năm 1991. Từ ngày 04/11/2008, Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và xuất bản được gọi tên là Trung tâm Tin học – Thư viện.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Theo Quyết định số 870/QĐ/HCQG-TCCB, ngày 02/12/2002 của Giám đốc Học viện HCQG.

- Phòng Tư liệu – Xuất bản có chức năng thực hiện công tác tư liệu hành chính; tổ chức biên tập, đánh máy, in, lưu bản nội bộ và phát hành giáo trình, tài liệu học tập, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và sinh viên của Học viện.

Phòng Tư liệu-Xuất bản

Tập thể Phòng Tư liệu – Xuất bản

- Thư viện có chức năng thực hiện nghiệp vụ công tác thư viện, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Thư viện hiện có các phòng chức năng chính như sau:

1. Phòng đọc báo, tạp chí, các văn bản, tiểu luận

2. Phòng đọc sách tự chọn

3. Phòng mượn sách tham khảo và sách giáo trình

4. Phòng nghiệp vụ

5. Phòng bổ sung

6. Phòng ngoại văn

7. Phòng máy tính internet

Thư viện

Tập thể Thư viện

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Lãnh đạo

Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm Tin học – Thư viện

Tổng số cán bộ, viên chức: 20 người; trong đó có 01 Tiến sĩ; 14 Thạc sĩ, 05 cử nhân.

- Giám đốc Trung tâm: TS. Chu Xuân Khánh

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Đức Tú

- Phó Chủ nhiệm Thư viện: ThS. Nguyễn Thành Điệp

- Phó Trưởng phòng, Phòng Tư liệu – Xuất bản: ThS. Phạm Tuấn Anh

- Phó Trưởng phòng, Phòng Tư liệu – Xuất bản: ThS. Nguyễn Thị Thu

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TIN HỌC – THƯ VIỆN

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC      
01 TS. Chu Xuân Khánh 1959 Giám đốc 3.7730761
02 ThS. Nguyễn Quốc Tuấn 1960 P. Giám đốc 3.7731334
03 ThS. Nguyễn Đức Tú 1961 P. Giám đốc 3.7735250
II

PHÒNG TƯ LIỆU XUẤT BẢN

     
04 ThS. Phạm Tuấn Anh 1970 P. Trưởng phòng 3.8345879
05 ThS. Nguyễn Thị Thu 1971 P. Trưởng phòng 3.7731334
06 ThS. Phạm Thị Vân Anh 1977 Chuyên viên 3.7731334
07 ThS. Ngô Thị Hải Nam 1975 Chuyên viên 3.8359868
08 CN. Đỗ Thị Hà 1978 Chuyên viên 3.7732337
III

THƯ VIỆN

     
09 ThS. Nguyễn Thành Điệp 1977 PCN. Thư viện 3.8359866
10 CN. Nguyễn Quang Vinh 1960 Chuyên viên chính 3.8359866
11 CN. Triệu Thị Tâm 1967 Thư viện viên 3.8359866
12 ThS. Bùi Thị Hường 1976 Thư viện viên 3.8359866
13 ThS. Lê Thu Hoài 1977 Thư viện viên 3.8359866
14 CN. Nguyễn T. Minh Phượng 1979 Thư viện viên 3.8359866
15 ThS. Nguyễn T. Thanh Huyền 1980 Thư viện viên 3.8359866
16 ThS. Lê Đình Thục 1980 Chuyên viên 3.8359866
17 ThS. Vũ Thị Bích Ngọc 1982 Chuyên viên 3.8359866
18 CN. Nguyễn T. Hoàng Oanh 1984 Chuyên viên 3.8359866
19 ThS. Vũ Thị Hương 1986 Thư viện viên 3.8359866
20 ThS. Trần Thị Như Ngọc 1986 Chuyên viên 3.8359866

 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:

2011-2012: Tập thể lao động tiên tiến

2012-2013: Tập thể lao động xuất sắc

2013-2014: Tập thể lao động tiên tiến

2015: Tập thể lao động tiên tiến

2016: Tập thể lao động tiên tiến

Tin, ảnh: Như Ngọc, Quang Vinh

Comments are closed.