TTSK2

ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH Số: …../VNCKHHC Về việc đăng ký các khóa học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do ̵...

Quản lý khoa học

1. DANH SÁCH KET QUA NGHIEM THU CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2013 2. DANH SÁCH Kq THỰC HIỆN ĐTKH CẤP CƠ SỞ CỦA HVHC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2013 3. KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI THEO NGUỒN KINH PHÍ 30 &#...

Khen thưởng

Từ ngày thành lập đến nay, hàng năm Viện NCKHHC đều được công nhận là đơn vị lao động tiên tiến, lao động giỏi hoặc xuất sắc của HVHC; Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2002); Cờ thi đ...

Nhân sự

LÃNH ĐẠO VIỆN TS. Đặng Thành Lê * Chức vụ: Viện trưởng* Điện thoại: – Di động: 0931.786.879 – Cơ quan: 38.359.876 * Email: dangthanhle69@gmail.com TS. Nguyễn Minh Sản * Chức vụ: Phó Viện ...