Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính có chức năng: Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ hành chính, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công t...