IMG_2838

HỘI THẢO HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC

HỘI THẢO KHOA HỌC HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC HỘI THẢO KHOA HỌC HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC             Ngày 19 tháng 9 năm 2014, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Viện...