_MG_4571

Biểu mẫu quản lý hoạt động khoa học phân cấp

1. Mẫu-1.1. Thông tin cá nhân đăng ký tuyển chọn đề tài phân cấp viện HVHCQG 2. Mẫu 1.2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Học viện Hành chính Quốc gia 3. Mẫu 1.4. BẢN ĐÓNG GÓP Ý K...