IMG_4004

TOẠ ĐÀM THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH

TOA DAM THUAT NGU HANH CHINH TỌA ĐÀM KHOA HỌC BÀN VỀ THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH Ngày 15 tháng 12 năm 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã t...
IMG_2838

HỘI THẢO HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC

HỘI THẢO KHOA HỌC HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC HỘI THẢO KHOA HỌC HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC             Ngày 19 tháng 9 năm 2014, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Viện...
_MG_4571

Biểu mẫu quản lý hoạt động khoa học phân cấp

1. Mẫu-1.1. Thông tin cá nhân đăng ký tuyển chọn đề tài phân cấp viện HVHCQG 2. Mẫu 1.2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Học viện Hành chính Quốc gia 3. Mẫu 1.4. BẢN ĐÓNG GÓP Ý K...

Quản lý khoa học

1. DANH SÁCH KET QUA NGHIEM THU CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2013 2. DANH SÁCH Kq THỰC HIỆN ĐTKH CẤP CƠ SỞ CỦA HVHC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2013 3. KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI THEO NGUỒN KINH PHÍ 30 &#...