TTSK2

ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH Số: …../VNCKHHC Về việc đăng ký các khóa học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do ̵...