ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

VIỆN NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

Số: …../VNCKHHC

Về việc đăng ký các khóa học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013

Kính gửi………………………………………………………………………….

Trong nhiều năm qua, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong cả nước tổ chức thành công các khoá học: Kỹ năng hành chính và văn hoá công sở; Văn hoá công sở và giao tiếp hành chính; Kỹ năng và nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ, công chức.

Từ thành công của các khóa học này và nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước tiếp cận một số kỹ năng thiết thực nhất trong quá trình tác nghiệp cũng như có một cái nhìn sâu rộng về văn hóa công sở và giao tiếp hành chính, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính tiếp tục phối hợp với các cơ  quan, đơn vị có nhu cầu tổ chức các khóa học trên.

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã tổng hợp các chuyên đề được nhiều đơn vị quan tâm để quý cơ quan lựa chọn.

Các khoá học sẽ do các giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ có uy tín và nhiều kinh nghiệm công tác ở Học viện Hành Chính và Bộ Nội vụ, Bộ Tư Pháp, Đại học Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Báo Chí và Tuyên truyền, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khác đảm nhiệm.

Nếu quý cơ quan có nhu cầu tổ chức khoá học (tối thiểu 03 ngày) thì đề nghị lựa chọn một số trong danh mục các chuyên đề (kèm theo) hoặc các chuyên đề do quý cơ quan đề xuất, đăng ký và ký hợp đồng với Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính để triển khai thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ: – Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính – 77 Nguyễn Chí Thanh  – Đống Đa – Hà Nội.

– ĐT: 04.37731908, 0985815868

– Email: hoangoanhnapa@yahoo.com

-- Phùng Thanh Liêm (ĐT: 0903.415.579); email: ptliem2980@yahoo.com

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu Viện NCKHHC.

KT. VIỆN TRƯ­ỞNGPHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

(Kèm theo công văn số……/KHHC về việc đăng ký các khóa học)

 1. Kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động công sở
 2. Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước
 3. Kỹ năng tiếp cận và xây dựng đề án, đề tài khoa học
 4. Kỹ năng thiết kế tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của một tổ chức
 5. Phương pháp thẩm định, nghiên cứu, đề xuất về thành lập, giải thể tổ chức bộ máy hành chính
 6. Tổng quan về văn hoá công sở và phương pháp xây dựng văn hoá công sở
 7. Kỹ năng giao tiếp hành chính bao gồm:

–         Kỹ năng lắng nghe và thuyết trình, thuyết phục

–         Kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp hành chính

 1. Kỹ năng thư ký, trợ lý lãnh đạo
 2.  Kỹ năng hợp tác
 3.  Kỹ năng làm việc hiệu quả
 4.  Kỹ năng lập kế hoạch công tác
 5.  Kỹ năng làm việc nhóm và hỗ trợ làm việc
 6.  Kỹ năng tổ chức công việc
 7.  Kỹ năng giải quyết vấn đề
 8.  Kỹ năng tổ chức cuộc họp và các sự kiện
 9.  Kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực
 10.  Kỹ năng ra quyết định hành chính
 11.  Kỹ năng xử lý xung đột trong quản lý
 12.  Đạo đức công vụ, công chức
 13.  Kỹ năng tổ chức và thực hiện chương trình, kế hoạch
 14.  Kỹ năng quan hệ công chúng
 15.  Kỹ năng tra cứu và vận dụng pháp luật
 16.  Kỹ năng nghiên cứu và nắm bắt dư luận xã hội
 17.  Thực hiện chính sách lao động, việc làm và phát triển bền vững

Ngoài các chuyên đề này, quý cơ quan có thể đề xuất các chuyên đề theo yêu cầu công việc của mình để chúng tôi đáp ứng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã xây dựng các chương trình đào tạo đối với các lĩnh vực chuyên môn cho cán bộ, công chức từ cấp xã trở lên. Chẳng hạn như: Các chương trình đào tạo đối với công chức làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; Tư pháp, hộ tịch; Văn phòng, Thống kê; Văn hóa, xã hội. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã soạn thảo chương trình đào tạo dành cho các đối tượng là trưởng thôn, trưởng bản…

 

* ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHVIỆN NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

Số: …../VNCKHHC

Về việc đăng ký các khóa học

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013

 

Kính gửi………………………………………………………………………….

Trong nhiều năm qua, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính đã phối hợp với rất nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong cả nước tổ chức thành công các khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính và văn hóa doanh nghiệp; Bồi dưỡng về chế độ, chính sách đối với người lao động và văn hóa công sở; Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và kỹ năng làm việc cho cán bộ, công nhân viên.

Từ thành công của các khóa học này và nhằm giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp cũng như người lao động tiếp cận một số kỹ năng thiết thực nhất trong quá trình tác nghiệp cũng như có một cái nhìn sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính tiếp tục phối hợp với các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp tổ chức các khóa học trên.

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã tổng hợp các chuyên đề được nhiều đơn vị quan tâm để quý doanh nghiệp lựa chọn.

Các khoá học sẽ do các giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ có uy tín và nhiều kinh nghiệm công tác ở Học viện Hành Chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khác đảm nhiệm.

Nếu quý cơ quan có nhu cầu tổ chức khoá học (tối thiểu 03 ngày) thì đề nghị chọn một số trong danh mục các chuyên đề (kèm theo) hoặc các chuyên đề do quý cơ quan đề xuất, đăng ký và ký hợp đồng với Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính để triển khai thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ: – Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính – 77 Nguyễn Chí Thanh  – Đống Đa – Hà Nội.

– ĐT: 04.37731908, 0985815868

– Email: hoangoanhnapa@yahoo.com

- Phùng Thanh Liêm (ĐT: 0903.415.579); email: ptliem2980@yahoo.com

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu Viện NCKHHC.

KT. VIỆN TRƯ­ỞNGPHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

(Kèm theo công văn số……/KHHC về việc đăng ký các khóa học)

1. Tâm lý lãnh đạo và quản lý hành chính doanh nghiệp

2. Những căn cứ khoa học trong việc tổ chức hệ thống bộ máy hành chính ở các doanh nghiệp

3. Thư ký lãnh đạo doanh nghiệp

4. Những vấn đề cơ bản về hành chính doanh nghiệp

5. Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

6. Kỹ năng lãnh đạo

7. Kỹ năng xử lý các xung đột trong doanh nghiệp

8. Kỹ năng điều hành doanh nghiệp

9. Kỹ năng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh

10. Kỹ năng quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp

11. Kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

12. Kỹ năng lập kế hoạch

13. Hội nhập kinh tế quốc tế

14. Kỹ năng làm việc nhóm và hỗ trợ làm việc

15. Kỹ năng tổ chức công việc

16. Kỹ năng giải quyết vấn đề

17. Kỹ năng soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp

18. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

19. Kỹ năng tổ chức sự kiện

20. Kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực

21. Kỹ năng thuyết trình

22. Kỹ năng thích ứng, quản lý sự thay đổi

23. Kỹ năng quản lý, lưu trữ thông tin doanh nghiệp

24. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

25. Quản lý tài chính doanh nghiệp

26. Cạnh tranh và hợp tác trong quản lý doanh nghiệp

27. Tổng quan về kỹ năng quản lý

28. Quản lý doanh nghiệp thích ứng với kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập

29. Các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động

30. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

31. Các kiến thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

32. Các kiến thức về nghiệp vụ và an toàn lao động

33. Tập đoàn kinh tế trong thế giới hiện đại

34. Tổ chức, quản lý tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ, công ty con thực hiện theo pháp luật Việt Nam

35. Cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ, công ty con…

Các chuyên đề này sẽ được thiết kế phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và từng loại hình doanh nghiệp.

Ngoài  ra, quý công ty, doanh nghiệp có thể đăng ký các chuyên đề khác theo yêu cầu.

Comments are closed.