Nhân sự

LÃNH ĐẠO VIỆN

TS. Đặng Thành Lê * Chức vụ: Viện trưởng* Điện thoại:
– Di động: 0931.786.879
– Cơ quan: 38.359.876
* Email: dangthanhle69@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Sản * Chức vụ: Phó Viện trưởng* Điện thoại:
– Di động: 0912.787.668
– Cơ quan: 37.731.047
* Email: minhsannapa@gmail.com
PHÒNG NGHIÊN CỨU
ThS. Lê Văn Khải * Chức vụ: Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0868.383.868
– Cơ quan: 38.343.491
* Email: khailv@napa.vn
ThS. Phùng Thanh Liêm * Chức vụ: Phó Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0903.415.579
– Cơ quan: 38.343.491
* Email: liempt@napa.vn

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

ThS. Nguyễn Đồng Minh * Chức vụ: Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0904.166.383
– Cơ quan: 37.734.954
* Email: nguyenminh150977@gmail.com
ThS. Huỳnh Thị Kim Dung * Chức vụ: Phó Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0976.178.818
– Cơ quan: 37.734.954
* Email: hkdung76@gmail.com
ThS. Chu Thị Hương Giang * Chức vụ: Chuyên viên* Điện thoại:
– Di động: 0986.139.774
– Cơ quan: 37.734.954
* Email: chuhuonggiang2010@gmail.com
ThS. Lê Thị Quỳnh Nga * Chức vụ: Chuyên viên* Điện thoại:
– Di động: 0903.286.189
– Cơ quan: 37.734.954
* Email: lenganapa77@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung * Chức vụ: Nghiên cứu viên* Điện thoại:
– Di động: 0915.530.882
– Cơ quan: 37.734.954
* Email: hongnhung100882@gmail.com

PHÒNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN HÀNH CHÍNH

ThS. Đặng Thị Mai Hương * Chức vụ: Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0917.011.266
– Cơ quan: 37.731.047
* Email: dangmaihuong72@gmail.com
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Lương * Chức vụ: Phó Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0397.637.337
– Cơ quan: 38.343.491
* Email: luong234@gmail.com
ThS. Hà Thị Thanh Chung * Chức vụ: Phó Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0977.960.196
– Cơ quan: 37.731.908
* Email: hathanhchung2009@gmail.com
ThS. Đào Minh Tuấn * Chức vụ: Giảng viên* Điện thoại:
– Di động: 0904.133.300
– Cơ quan: 37.731.908
* Email: tuanbonoivu@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Nga * Chức vụ: Chuyên viên* Điện thoại:
– Di động: 0945.555.548
– Cơ quan: 37.731.908
* Email: nguyennga.bnv@gmail.com
ThS. Nguyễn Quang Anh * Chức vụ: Chuyên viên* Điện thoại:
– Di động: 0913.096.268
– Cơ quan: 37.731.908
* Email: quanganhnguyen07@yahoo.com.vn
CN. Ngô Thị Chúc * Chức vụ: Chuyên viên* Điện thoại:
– Di động: 0974.909.564
– Cơ quan: 37.731.908
* Email: hoachuc84@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ KẾ TOÁN, TÀI VỤ

CN.Trần Thị Hải * Chức vụ: Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0946.435.665
– Cơ quan: 37.734.952
* Email: tranthihainapa@gmail.com
CN.Mai Thị Nhung * Chức vụ: Phó Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0903.212.998
– Cơ quan: 38.359.297
* Email: mainhung2006@gmail.com
ThS. Trần Thị Cẩm Hồng * Chức vụ: Phó Trưởng phòng* Điện thoại:
– Di động: 0915.073.889
– Cơ quan: 37.732.484
* Email: hongttc@napa.vn
ThS. Trần Thị Thu Thủy * Chức vụ: Kế toán viên* Điện thoại:
– Di động: 0912.691.697
– Cơ quan: 38.359.297
* Email: thuthuy_vnc@napa.vn
CN. Phạm Thị Minh Huế * Chức vụ: Chuyên viên* Điện thoại:
– Di động: 0912.069.455
– Cơ quan: 37.732.484
* Email: phamminhhue79@gmail.com

Comments are closed.