Thông báo số 783/TB-VNC về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

1. TB SO 783

2. CV 150 HKKHCN

Căn cứ Công văn số 150/HKKHCN ngày 16/8/2018 của Học viện Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước (Đề án 2395). Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính xin thông báo đến các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia đăng ký tham gia Đề án trên. Các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên Học viện xây dựng hồ sơ để đăng ký tham gia Đề án 2395 theo quy định tại văn bản gửi kèm theo Thông báo này.

Thông tin chi tiết, địa chỉ liên hệ, hình thức nộp hồ sơ theo nội dung tại văn bản kèm theo Thông báo này./.

Comments are closed.