Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2023-2024 và danh sách dự kiến sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Xem chi tiết: Tại đây

 

Pin It

Comments are closed.