THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo số 247/TB-VNC V/v đăng ký kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận”

Down :Kỷ yếu Hội thảo tại link sau: http://www.4shared.com/office/cgFl3hrhba/KỶ YẾU HỘI THẢO_QLNN_VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO.html MỤC LỤC KỶ YẾU