THÔNG BÁO CHUNG

Hướng dẫn số 703/HD-HCQG Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

Down hướng dẫn và các văn bản kèm theo tại các link sau: Hướng dẫn xây dựng Đề án Vị trí việc làm Phụ lục 1A – THỐNG KÊ CV Phụ lục 1B – THỐNG KÊ CV THEO CNNV Phụ lục 2 – PHÂN NHÓM CV Phụ lục 3 – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG…