THÔNG BÁO CHUNG

Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo...

Xem chi tiết: – Nghị quyết số 28/NQ-CP – Chương trình hành động