THÔNG BÁO CHUNG

Corona

Thông báo số 173/TB-HCQG Về việc nghỉ học và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Chỉ thị số 06/CT-TTg này 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện…