Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 năm 2023 (các lớp học lại, cải thiện điểm)

Xem chi tiết:

– Kế hoạch

– Lịch tổ chức thi, chấm thi

Pin It

Comments are closed.