Kế hoạch Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần trình độ đại học liên thông chính quy, các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, học kỳ 2, năm học 2023-2024 tại Hà Nội

IMG_2108 IMG_2109 IMG_2107

Pin It

Comments are closed.