Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TTBGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.