Quy định đối với sinh viên ĐHHC hệ chính quy không nộp học phí đúng hạn (từ học kỳ 1, năm học 2015-2016)

1.1. Dừng thi lần thứ 1, tính điểm 0 (không) đối với tất cả các môn thi của học kỳ nếu 03 ngày trước ngày thi học phần đầu tiền của kỳ thi lần 1 mà sinh viên vẫn còn nợ học phí.

1.2. Dừng thi lần thứ 2, tính điểm 0 (không) đối với tất cả các môn thi của học kỳ nếu 03 ngày trước ngày thi học phần đầu tiên của kỳ thi lần 2 (thi lại) mà sinh viên vẫn còn nợ học phí.

1.3 Sinh viên bị dừng thi 02 lần phải học lại theo Quy chế.

1.4. Dừng thi tốt nghiệp đối với sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp nếu 05 ngày trước ngày họp Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp mà sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

1.5. Trong thời hạn 06 tháng từ thời điểm kết thúc khóa học nếu sinh viên không đến làm thủ tục đăng ký học lại, đăng ký thi tốt nghiệp cùng khóa sau và đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp.

Comments are closed.