Quy định về mã số định danh người học, mã tên lớp các bậc, chuyên ngành, hình thức đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.