Quyết định số 4364/QĐ-HCQG ngày 18/9/2023 Ban hành 24 chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy cập nhật, điều chỉnh năm 2023

IMG_5430 IMG_5431

Xem chi tiết:

1. Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chuyên ngành Tổ chức cán bộ

2. Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên-Phiên dịch

3. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

4. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tôn giáo

5. Ngành Hệ thống thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử

6. Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

7. Ngành Thông tin – Thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin

8. Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật

9.  Chuyên ngành Thư ký văn phòng doanh nghiệp thuộc ngành Quản trị văn phòng

10. Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học

11. Ngành Lưu trữ học

12.  Ngành Chính trị học

13. Ngành Hệ thống thông tin

14. Ngành Kinh tế

15. Ngành Luật

16. Ngành Quản lý nhà nước

17. Ngành Quản lý văn hóa

18. Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

19. Ngành Quản trị nhân lực

20. Ngành Quản trị văn phòng

21. Ngành Văn hóa học

22. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

23. Ngành Ngôn ngữ Anh

24. Ngành Thông tin – Thư viện

Pin It

Comments are closed.