Thông báo kết quả đăng ký học phần và thời gian, địa điểm bàn giao sinh viên các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2020 và và năm 2018, 2019 tham gia học học phần Giáo dục Quốc phòng và an ninh tại Trung tâm QDQP&AN, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Xem chi tiết:

– Thông báo

– Danh sách

Pin It

Comments are closed.