Thông báo số 39/TB-BQLBD V/v thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên Đại học ngành Quản lý Nhà nước, hệ chính quy khóa 16, 17, 18 năm 2019

scan0263 scan0264 scan0265
scan0266
scan0267 scan0268

Comments are closed.