Thông báo số 42/TB_BQLBD V/v nộp học phí các môn học lại đối với sinh viên Đại học ngành Quản lý nhà nước, hệ chính quy khóa 16, 17, 18 tại Hà Nội

thông báo nộp học phí học lại môn học khóa 16,17,18-page0001

Comments are closed.